Sektioner

Sektioner


Vid avdelningens styrelsemöte den 20 september 2018 fattades ett beslut om upptagningsområden för sektionerna inom avdelningen.


Styrelsen beslutade att:

  • Medlemmar bosatta i Örnsköldsvik, Kramfors samt Sollefteå kommuner tillhör Örnsköldsvikssektionen.
  • Medlemmar bosatta i Sundsvall, Timrå, Ånge samt Härnösands kommuner tillhör Sundsvallssektionen.


Avdelningsstyrelsens beslut gäller till dess nytt beslut fattas. Vi är dock öppna för en dialog och är beredda att fatta ett nytt beslut om synpunkter som ändrar vår bedömning inkommer.


Vårt beslut grundar sig på följande:


Inom SSRK Västernorrlandsavdelningen har vi sedan lång tid valt att ha sektioner. Det är främst i sektionerna som klubbens aktiviteter för medlemmar sker i form av exempelvis kurser. Det är också sektionerna som genomför avdelningens officiella arrangemang i form av jaktprov, viltspår och utställningar. Avdelningsstyrelsens roll har mer varit i form av ett övergripande "paraply", med viss funktionärsutbildning men har i huvudsak en administrativ funktion.


Det har under många år i olika omgångar förts diskussioner om avdelningens organisation. Ska vi lägga ner sektionerna? Ska det istället bildas arbetsgrupper på olika orter? Ska sektionerna turas om att ansvara för avdelningens administrativa uppgifter och därmed skippa en avdelningsstyrelse? Vi har inom avdelningen till dags dato inte lyckats enas och fatta ett beslut kring någon ny organisation.


Sektionstillhörighet grundas på var man är bosatt inom avdelningen. Med för närvarande enbart två sektioner i avdelningen, Sundsvall och Örnsköldsvik, har sektionstillhörigheten för ett flertal medlemmar varit oklar, delvis på grund av osäkerheter kring sektionernas upptagningsområden. Var går egentligen gränserna för de olika sektionerna? Hör man till Sundsvallssektionen fast man bor i Timrå kommun? Och om man bor i Docksta, 4 mil från Örnsköldsvik, hör man till Örnsköldsvikssektionen då fastän man bor i Kramfors kommun? Eller står man då utan sektionstillhörighet? Vår uppfattning är att synen har varit att exempelvis medlemmar bosatta i Kramfors och Sollefteå inte har någon sektionstillhörighet.


Sektionerna håller egna årsmöten och innehar därmed en egen ekonomi. Vid årsmötena har enbart sektionsmedlemmar rösträtt. Vi i styrelsen har även noterat att sektionerna ibland anger att sektionens medlemmar ges förtur vid olika aktiviteter och att övriga erbjuds deltagande i mån av plats. Detta innebär att vi har ett antal medlemmar inom avdelningen som i praktiken inte har samma möjlighet att påverka eller delta i klubbens verksamhet på lika villkor som övriga.


Avdelningsstyrelsen ansåg att dessa frågor behövde klargöras och åtgärdas. Vi månar om alla medlemmar i vår avdelning och anser att det är oacceptabelt att vissa ställs utanför på grund av var de bor. Självklart kan vi inte påverka de geografiska avstånden inom vår stora avdelning, men vi kan påverka så att alla får samma tillgång till klubbens utbud i övrigt.


Du är som medlem välkommen att inkomma med idéer och förslag kring hur organisationen inom avdelningen kan förändras. Vi beaktar och hanterar alla inkomna skrivelser.


Med vänliga hälsningar

Styrelsen SSRK VästernorrlandsavdelningenHärnösands sektionen - är vilande from 9 april 2015.


§ 56 Vilandeförklaring av Härnösandsektionen, läs mer här

markerat i protokollet med gult.

Sektionernas mål och verksamhets paragrafer

 § 1 MÅL

Sektionen är en ideell förening och har till syfte att inom ramen för dessa stadgar samt

SSRKs avdelningsstadgar, bestämmelser och föreskrifter bedriva avdelningens lokala

verksamhet gällande i första hand hundägarutbildning. Sektionen ska också vara

avdelningen behjälplig vid arrangemang av avdelningens officiella prov- och

utställningsverksamhet.


§ 2 VERKSAMHET

För att förverkliga sitt mål ska sektionen

1. utbilda hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma

till användning

2. informera och sprida kunskap om SSRK – dess mål, organisation och arbetsformer

3. informera om klubbens raser och dess användningsområden

4. på uppdrag av avdelningsstyrelsen arbeta med arrangemang runt avdelningens officiella prov och utställningar i enlighet med SSRKs och SKKs bestämmelser

5. anordna inofficiella verksamheter i enlighet med avdelningens direktiv

6. avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av avdelningsstyrelse eller när annan anledning föreligger

7. delta i de möten som avdelningsstyrelsen sammankallar till

8. delta i samråd inom och utom SSRK-organisationen

Copyright © SSRK Västernorrland