Årsmöten i SSRK Västernorrland

Årmötet, eller avdelningsmöte som det egentligen heter, är klubbens högsta beslutande organ. Mötet "ägs" av medlemmarna, inte av styrelsen, och de beslut som tas här, kan endast upphävas av medlemmarna, d v s nästkommande årsmöte.

Stadgan stipulerar både dagordning, personval och och övriga regler, där t ex motioner innebär en viktig punkt.  Styrelsen ska yttra sig över de motioner som kommit in i stadgad tid men det är på mötet närvarande medlemmar som beslutar i frågan. Motion som inkommit för sent, kan inte behandlas.

Under själva årsmötet är det den sittande styrelsen som är fungerande styrelse, först efter att mötet avslutats av den ny/omvalde ordförande, träder den nya styrelsen in som behörig. Därför brukar styrelsens konstituering (rollfördelning) ske omedelbart efter att årsmötet har av slutats.

Som medlem anmodas du besöka årsmötet och göra din röst hörd. Det är styrelsens enda möjlighet att få reda på om allt är bra i föreningen eller om det finns önskemål på förändringar alt fler aktiviteter.

2024 års avdelningsmöte (årsmöte)

Hornöbergets hotell, 17 mars kl 9.30 (fika)
och själva mötet börjar sedan kl 10.00. Nedan återfinns de flesta årsmöteshandlingar.

Verksamheten 2023, Verksam.plan 2024

Balansräkning över 2023

Resultaträkning över 2023

Valberedningens nomineringar