Årsmöten i SSRK Västernorrland

Årmötet, eller klubbmöte som det egentligen heter, är klubbens högsta beslutande organ. Mötet "ägs" av medlemmarna, inte av styrelsen, och de beslut som tas här, kan endast upphävas av medlemmarna, d v s nästkommande årsmöte.

Stadgan stipulerar både dagordning, personval och och övriga regler, där t ex motioner innebär en viktig punkt.  Styrelsen ska yttra sig över de motioner som kommit in i stadgad tid men det är på mötet närvarande medlemmar som beslutar i frågan. Motion som inkommit för sent, eller som inte innehåller ett yrkande, kan inte behandlas.

Under själva årsmötet är det den sittande styrelsen som är fungerande styrelse, först efter att mötet avslutats av den ny/omvalde ordförande, träder den nya styrelsen in som behörig.

Som medlem anmodas du besöka årsmötet och göra din röst hörd. Det är styrelsens enda möjlighet att få reda på om allt är bra i föreningen eller om det finns önskemål på fler aktiviteter.

Söndagen 27 mars 2022 kl 13.00
ägde SSRK Västernorrlands årsmöte rum på
Hotell Höga kusten, vid Höga Kustenbrons norra fäste på Hornöberget.