Sektioner


SSRKs avdelningar och sektioner

SSRK har 14 avdelningar som delar in Sverige och omfattar därmed hela landet. Största avdelningen till ytan är Norrbotten och minsta till ytan, och även till antalet medlemmar, är Gotland. Oavsett var man bor så tillhör man alltså en avdelning – den inom vars område man har sin bostad.

Vissa avdelningar är så stora till ytan att man där har föredragit att gå ytterligare ett steg, att skapa sektioner inom sig som tar hand om den lokala verksamheten. Detta är ett sätt att fördela arbetsbördan, när det gäller fr a officiella aktiviteter såsom utställningar och prov men även lokal kursverksamhet och utbildningar.

Sektionerna har sin egen styrelse och ekonomin baseras på den verksamhet man erbjuder. Det blir en uppgörelse mellan avdelning och sektion hur man fördelar vinst och förlust på gemensamma aktiviteter. Officiella prov och utställningar har alltid avdelningen som ansvarig arrangör. Bl a därför ska avdelningens valda revisorer även granska sektionernas bokföring och beslut. Sektionerna ska ha sitt årsmöte senast mitten av februari och avdelningarna ska ha sitt möte senast under mars. Detta regleras i stadgarna. SSRK har sitt fullmäktigemöte vartannat år och då inom tidsspannet april-maj.

Västernorrlands avdelning hade vid sin start (1990) fyra livskraftiga sektioner – i Härnösand, Sollefteå, Örnsköldsvik och Sundsvall. Idag finns bara de två sista kvar. Numera räknas samtliga medlemmar i avdelningen tillhöra de två sektionerna – Sundsvall har hela Medelpad samt Härnösands kommun medan Örnsköldsvikssektionen har hela Ångermanland förutom Härnösands kommun. Stadgan säger att när en sektion inte längre kan finna en styrelse, så kan de heller inte existera. Detta gäller även avdelningen – men går avdelningen omkull så försvinner även de sektioner som finns i den.

Om en sektion inte hittar sin styrelse, ska avdelningens styrelse kallas in och i samråd med aktuellt årsmöte i sektionen, tas beslut att sektionen ska upphöra. Blir resultatet nedläggning, så ska sektionen vila under fem år då sektionens ägodelar, bl a ekonomi, protokoll och bokföring, förvaltas av avdelningen. Man kan under den femårsperioden starta upp sektionen igen (hur framgår i stadgan) och får då tillbaka pengar och övriga tillhörigheter. Händer inget när de fem åren gått, så tillfaller allt avdelningen och sektionen har slutligt upphört. Så har tidigare hänt med sektionerna i Kramfors, Sollefteå och senast Härnösand.

Inget hindrar dock att intresserade medlemmar kan starta upp en sektion oavsett om det funnits en i området tidigare eller inte. Dock är det avdelningens styrelse som ska godkänna detta.

De avdelningar som idag, 2021, har sektioner kvar är Norrbotten 5 st, Västerbotten 2 st, Västernorrland 2 st, Dalarna 2 st och Västra 2 st. Samtliga är geografiskt stora avdelningar och förutom Västra så ligger alla i norra delen av landet.

Sektionsstadgans två viktigaste
paragrafer: Mål och Verksamhet


§ 1 MÅL

Sektionen är en ideell förening och har till syfte att inom ramen för dessa stadgar samt SSRKs avdelningsstadgar, bestämmelser och föreskrifter bedriva avdelningens lokala verksamhet gällande i första hand hundägarutbildning.

Sektionen ska också vara avdelningen behjälplig vid arrangemang av avdelningens officiella prov- och
utställningsverksamhet.


§ 2 VERKSAMHET

För att förverkliga sitt mål ska sektionen

1. utbilda hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning

2. informera och sprida kunskap om SSRK – dess mål, organisation och arbetsformer

3. informera om klubbens raser och dess användningsområden

4. på uppdrag av avdelningsstyrelsen arbeta med arrangemang runt avdelningens officiella prov och utställningar i enlighet med SSRKs och SKKs bestämmelser

5. anordna inofficiella verksamheter i enlighet med avdelningens direktiv

6. avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av avdelningsstyrelse eller när annan anledning föreligger

7. delta i de möten som avdelningsstyrelsen sammankallar till

8. delta i samråd inom och utom SSRK-organisationen