Klubben


Gällande direktiv från SSRK HS


Klubbverksamhet sommaren och början av hösten 2020


Här hittar du information om vilken klubborganiserad verksamhet som får genomföras inom SKK-organisationen under sommaren och början av hösten 2020.

Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse, CS, känner fortsatt en stor oro inför utvecklingen av pandemin och anser att Svenska Kennelklubben ska fortsätta ta ett stort ansvar för att minska smittspridning i samhället.

Var fjortonde dag kommer CS göra avstämningar och vid behov justera sina rekommendationer. 

 • Från och med 15 augusti följer SKK Riksidrottsförbundets riktlinjer, vilket bland annat innebär att tjänstgörande funktionärer inte räknas in bland deltagarna.
 • Riktlinjerna, som tagits fram i samarbete med Polisen, säger också att man enbart behöver räkna in de deltagare som befinner på tävlingsområdet samtidigt.
 • Det innebär att man till exempel kan ha flera startgrupper med 50 deltagare vardera spridda över dagen, så länge startgruppen före har hunnit lämna området innan nästa kommer.
 • Om regeringen beslutar om andra begränsningar av deltagarantal än ovanstående gäller det nya regeringsbeslutet.


Verksamhet med färre än 50 personer


Vid verksamhet där färre än 50 personer förväntas närvara gäller följande för att verksamheten ska kunna genomföras:


 • Gör en riskanalys enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Deras riskbesdömningsverktyg hittar du här.
 • Ha god marginal till att uppnå maxgränsen på 50 personer då det vid viss verksamhet kan vara svårt att förutse hur många personer (hundägare, förare, familj, funktionärer, publik med flera) som kommer att närvara.
 • Tillämpningen ska vara att det totala antalet personer som bevistar arrangemanget inte får överskrida 50 personer. Detta oavsett om alla personer är där samtidigt eller inte.
 • Verksamheten ska företrädesvis genomföras utomhus.
 • Verksamheten bör ha en regional prägel.
 • Resor till andra delar av landet bör undvikas och ska noga övervägas utifrån smittspridningsperspektivet.
 • Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas. Det innebär bland annat att avstånd ska hållas mellan deltagande personer och att förutsättningar för god handhygien ska finnas.

Personer som tillhör olika riskgrupper

 • Deltagande i verksamhet bör undvikas och det är ett personligt ansvar för var och en att följa myndighets rekommendation.
 • Arrangerande klubb bör inte anlita funktionär som tillhör någon riskgrupp. 
 • Värt att notera är att Folkhälsomyndigheten fortfarande rekommenderar personer över 70 år att undvika nära fysiska kontakter.

Begränsa deltagarantalet

 • Vid verksamhet där bortlottningsregler finns kan de användas för att begränsa det förväntade antalet deltagande personer.
 • För verksamhet som inte har befintliga bortlottningsregler har SKKs centralstyrelse utfärdat en generell dispens för arrangörer att begränsa deltagarantalet. Dispensen gäller till och med 31 december 2020.

Copyright © SSRK Västernorrland